Vrij om te spotten? 31 oktober Lokhorstkerk, Leiden

Vrij om te spotten? 31 oktober Lokhorstkerk, Leiden

Moet religieuze spot juridische worden vrijgegeven? Eist de vrije samenleving niet van mensen dat ze met verschillen en dus ook met beledigingen leren leven? Zou dat ze zelfs in hun persoonlijk leven en voelen en geloven niet vrijer kunnen maken?

Deelnemers:

prof. dr. Ahmed Akgunduz (hoogleraar Islamitische recht, rector Islamitische Universiteit Rotterdam);

prof. dr Johan Goud (hoogleraar religie in kunst en literatuur, remonstrants predikant);

prof. mr. Michiel Scheltema (em.-hoogleraar staatsrecht, was o.m. staatssecretaris, voorzitter WRR)

Stellingen van Johan Goud

1. Spel zonder ernst is leeg, ernst zonder spel is blind.

2. De spot van buitenaf heeft door de eeuwen heen het gevoel voor humor van christelijke theologen bevorderd.

3. Blasfemie en belediging geven blijk van een slechte smaak; slechte smaak laat zich echter niet verieden.

Enkele punten uit de presentatie van Ahmed Akgündüz;

1. Dialogue is the choice and approach of wise-men and an efficient means of settling disputes, resolving problems and ending crises that have plagued modern humen communities.

2. In the West in matterrs of  “freedom of speech” often a double standard is used.

3. Islamic law considers insulting to sacred things as an apostasy. According to the tradition a Muslim who insults the Prophet becomes an apostate who is to be executed. However, some groups within Islam and some other scholars oppose any punishment for apostasy. Some schools allow imprisonment instead of death for apostate women. The schools vary on the question whether or not an apostate may be allowed to repent.

4. Unbelieving Europeans are not seen as apostates, for if they ydeny the Prophet Muhammad, they may recognize the other prophets. And if they do not know God, they may possess some good qualities which are the means to certain perfections. Whoever, being a non-Muslim, insults prophets or other sacred things in Islam, is not considered an apostate but all contacts between him and Muslim should be broken down.

5. Only sovereign Muslim states/governments have the legal authority to implement Islamic Law. An individual Muslim has no legal authority to implement it, and the law of Islam does not say that every Muslim is obliged to implement it. Only people who are properly qualified and trained, and hold a license from Muslim governmental authorities, have the authority to issue fatwas.

Please click here for full Article

Stellingen van Michiel Scheltema

1. Het recht behoort de vrijheid van meningsuiting ruim te beschermen.

2. Dit recht is niet onbeperkt: zo zijn uitingen die beogen anderen te schaden of te beledigen, in een aantal gevallen strafrechtelijk verboden.

3. Het verbod van smadelijke godslastering behoort niet in het strafrecht thuis omdat het zich niet richt op het voorkomen van schade aan anderen of aan de samenleving als geheel. Daardoor betrekt het de staat in de beoordeling van godsdienst-inhoudelijke vragen.

4. Er bestaat geen “recht om te kwetsen”, zoals in sommige discussies wel is gesteld.

5. In het maatschappelijk debat gelden ook andere dan juridische normen: in cultureel opzicht kunnen eisen aan de aanvaardbaarheid van uitingen worden gesteld.

6. Men kan verlangen dat degene die de spot met een godsdienst of een specifieke godsdienstige opvatting drijft, zich rekenschap geeft van de wijze waarop dat anderen treft. Daardoor kan de beoordeling verschillen, al naar gelang de spot afkomstig is van buitenstaanders of juist van uit de eigen kring, of zij zich richt tot theologen of tot aanhangers van een godsdienst in het algemeen, en afhankelijk van de maatschappelijke positie van degene(n) met wie de spot wordt gedreven.

Comments are closed.