De Engelstalige vertaling van Bilinmeyen Osmanlı (De Onbekende Ottomaan), is onder de titel “Ottoman History – Misperceptions and Truths” gepubliceerd door IUR Press

Het originele boek, dat door Prof. Akgunduz en Prof. Ozturk in het Turks is geschreven en waarvan meer dan 250.000 exemplaren zijn verkocht, is in de Engelstalige versie onder de titel, Ottoman History – Misperceptions and Truths ( Rotterdam: IUR Press 2011), Hardcover, 694 pag. Prijs 40 Euro plus verzendkosten Costs. ISBN 975–7268–28–3) gepubliceerd. Zoals bekend, is het jaar 1999, het jaar waarin het 700. jubileum van de oprichting van de Ottomaanse Staat die ruim 600 jaar als een Turks- islamitische Staat over drie werelddelen heeft geheersd, wordt gevierd.  In het kader van dit jubileum van de Ottomaanse Staat is het onoverkomelijk dat er op dit moment in meer dan 35 landen die de oude nalatenschappen zijn van deze Staat, diverse activiteiten georganiseerd worden in pro en contra. Toen ik in de Verenigde Staten van Amerika als gastdocent verbleef tijdens het Academisch Jaar van 1997-1998, observeerde ik dat met de Princeton Universiteit vooroplopend ook andere Amerikaanse wetenschappelijke instellingen wilden participeren aan deze vieringen. Ook komt ons natuurlijk ter ore dat met name de Armenen maar ook andere binnenlandse en buitenlandse vijanden van ons land, deze gelegenheid aangrijpen om hun historische aantijgingen te herhalen op verschillende platforms.
Dit jubileum zou eigenlijk een soort van ontmoeting moeten zijn tussen de Ottomaanse en de Republikeinse Staat, een nationale ontmoeting waarbij een ieder die zijn land, zijn volk, zijn staat en zijn nationale geschiedenis lief heeft, zijn of haar best zou moeten doen, volgens ons, om dit jubileum tot zo een nationale ontmoeting te maken. Rechts of links, iedereen accepteert dat wij als natie drie grote vijanden hebben: onwetendheid, zinloze discussie en armoede. Welnu, volgens onze opvatting is onze grootste vijand die de ontmoeting tussen het Ottomaanse Rijk en de Republiek belemmert, onwetendheid, oftewel niet op de hoogte zijn van de juiste geschiedenis.
Bij elke bijeenkomst en elke vergadering die we hebben bijgewoond, kregen we van de man achter de toonbank tot aan de wetenschappers toe, vragen die we beantwoordden; na deze vragenronde werd door al deze mensen ons een verzoek gedaan: “Is het niet mogelijk dat u een handboek schrijft over de Ottomaanse Staat waarbij de vaak terugkomende vragen behandeld worden opdat elke Turkse onderdaan die gemakkelijk kan beantwoorden?” Onfortuinlijk genoeg is onze gemeenschap er een die niet veel leest. De bestaande werken zijn of te zwaar geschreven waardoor ze door de gemeenschap doorgaans niet worden begrepen of ze bevatten te weinig waarheden om de vragen van de gemeenschap te kunnen beantwoorden. Dit is een nationale taak. Een van de personen uit deze gemeenschap, die deze wens in vervulling heeft gebracht, is de heer Adnan Kahveci die helaas overleden is. Toen hij nog Minister van Economische Zaken was, nodigde hij mij aan het begin van zijn ambtsperiode uit naar Ankara en deelde zijn observaties met mij waarna hij een verzoek tot mij richtte:
Geachte Professor! Tijdens mijn studie heb ik helaas geen juiste informatie kunnen verwerven over de Ottomaanse Staat en het feit dat ik verkeerde informatie had gekregen over deze Staat heb ik pas gemerkt toen ik met de nadelige gevolgen van totale verloochening van onze historie werd geconfronteerd tijdens mijn studieleven in Amerika. Ik zag dat de methode van ‘ieltiezaam’ die wij als een methode zagen die de ondergang van de Ottomanen heeft veroorzaakt, in Amerika voor inning van belastingenals een moderne economische theorie werdonderzochtin de master lessen. Dit verbaasde mij en ik begon dan ook de Ottomaanse Staat te onderzoeken. Ik begon eerst met het lezen van het eerste deel vanuw Ottomaanse Codices. Het is echter onmogelijk voor het brede publiek om dit soort werken te lezen. Was het maar mogelijk dat u de belangrijkste vragen over de Ottomaanse Staat, als een samenvatting van uw wetenschappelijke werken, in 500 pagina’s weer kon geven en dit werk de titel kon geven ‘BİLİNMEYEN OSMANLI’ (de Onbekende Ottomaan). Ik zou dan hiervan minimaal500.000 exemplaren laten drukken en verspreiden onder alle belangstellenden.’

 

Toen ik zag dat vele mensen die ik later ontmoette ook dit verzoek herhaalden, was ik me bewust van het feit dat de tijd rijp was om een boek samen te stellen met de titel 700. YIL MÜNASEBETİYLE 700 SORUDA BİLİNMEYEN OSMANLI (Ter ere van het 700. Jubileum de Onbekende Ottomoaan in 700 vragen). Ik wilde er minimaal 100.000 exemplaren van laten drukken en zag het dan ook als een nationale taak om het te doen toekomen aan alle belangstellenden. Echter op advies van vrienden die zeiden dat dit teveel zou zijn heb ik besloten om daarnaast een handboek samen te stellen als samenvatting van dit eerder genoemde werk, met daarin 200-300 vragen die met de grootste zorg uitgekozen waren, met de titel ‘Bilinmeyen Osmanlı’ (De Onbekende Ottomaan).
De vragen die in dit boek aan de orde zouden moeten komen, kunnen we als volgt weergeven:

1-   Hoe is de Ottomaanse Staat opgericht en door wie is zij opgericht?
2-   Hoe verklaart u het feit dat de Ottomaanse Staat met een leger van 400 personen, het reusachtige Byzantium en andere heerschappijen die veel sterker waren heeft kunnen verslaan en zo een groot Wereld Staat heeft kunnen vormen?
3-   Wat kunt u in het kort zeggen over de Armeense moorden?
4-   Kunt u de moord van de Sultans op hun broeders verklaren gebaseerd op de Islamitische identiteit van de Ottomaanse Staat?
5-   Wat zegt u over de beweringen met betrekking tot de persoonlijkheid en de identiteit van Fatih en de beweringen over zijn moeder?
6-   Is de Ottomaanse Staat een rechtsstaat?
7-   Had de Ottomaanse Staat een budget?
8-   Hoe was het belastingsysteem van de Ottomaanse Staat?
9-   Wanneer is in de Ottomaanse Staat het orgaan voor rechtspraak gevestigd?
10-  Was het voor niet-Moslims mogelijk om Minister te worden in de Ottomaanse Staat?
11- Is het rechtssysteem in de Ottomaanse Staat gebaseerd op de Codices? Of werd ook de Islamitische wetgeving toegepast?
12- Hoe zijn de beweringen te verklaren dat Sultan Murad IV. en andere vergelijkbare sultans alcohol nuttigden en dronkenlappen waren?
13-Hoe is het bestuursapparaat van de Ottomaanse Staat gestructureerd?
14- Zijn de bevoegdheden van de Ottomaanse Sultans op de gebieden met betrekking tot wetgeving, uitvoering en rechtspraak onbeperkt?
15-Uit hoeveel gewesten en steden bestaat de Ottomaanse Staat?
16- Heeft de Ottomaanse Staat de Islamitisch Arabische grondgebieden onterecht veroverd en geannexeerd?
17- Heeft de Ottomaanse Staat de Turkse gevoelens op tweede rang gezet?
18- Wat betekent de beweging van Tanzimat?
19- Bestaan er mensenrechten en vrijheden in de Ottomaanse Staat?
20- Bestaan er rechtbanken in de Ottomaanse Staat en zijn ze onafhankelijk?
21-Waarom zijn de Ottomaanse Sultans niet naar hadj gegaan?
22- Waarom heeft de drukpers pas een eeuw later zijn intrede gemaakt in de Ottomaanse Staat?
23-Hoe is het onderwijssysteem in de Ottomaanse Staat?
24- Hoe is de overgang geweest van de Ottomaanse Periode naar de Republiek?
25- Is Vahdeddin een landverrader?
26- Wat is Qoowaaj al Millijah?

Deze vragen kunnen nog vermeerderd worden met andere vragen. We willen echter niet te ver uitweiden.
Het is vrij duidelijk dat wij als volk behoefte hebben aan een handboek dat de betrouwbare bronnen laat zien en honderden vragen van deze en soortgelijke aard samenvattend kan beantwoorden.

Comments are closed.